Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu www.prostatark.eu od našej spoločnosti

ZiaPharma s.r.o., Ul.Gen.Klapku 3090, Komárno, 94501, IČO: 44358032, DIČ: 2022706620,

IČ DPH: SK2022706620, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:

Sro, vložka č. 22992/N (ďalej ako “ZiaPharma”).

Telefón: +421 915 38 48 58

Kontaktný email: info@ziapharma.eu

 1. PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, kupujúci má právo reklamácie. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

 

 1. LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ – ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba nepoužitého spotrebného tovaru je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru, alebo v reklame, stanovená dlhšia záručná doba. Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, popr. je pri veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, v ktorej je vec možné použiť, trvá záručná doba do takéhoto dátumu.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo, pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

 • si kupujúci vadu spôsobil sám,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava,
 • reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru,
 • spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. PRÁVA SPOTREBITEĽA

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpi odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

 1. MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou na adresu ZiaPharma s.r.o., Ul.Gen.Klapku 3090, 94501 Komárno, alebo telefonicky: 0915 38 48 58. Reklamovaný tovar je možné zaslať na uvedenú adresu Slovenskou poštou. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 • a)    doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 • b)    doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

 

 1. POSTUP REKLAMÁCIE PRODUKTU

Ak chcete produkt vrátiť, je možné ho nepoškodený zaslať do 14 dní späť. Pošlite nám ho na adresu: ZiaPharma s.r.o., Ul.Gen.Klapku 3090, 94501 Komárno.

Do obsahu balíka vložte tento reklamačný formulár. Po prevzatí balíka, čím skôr vykonáme náhradu.

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia českým občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117 a pokiaľ ste spotrebiteľ, tiež § 2165 až 2174.

 

 1. Ak ste spotrebiteľ alebo podnikateľ:

V prípade, že chyba tovaru existovala, alebo sa má za to, že existovala už pri prevzatí tovaru, náležia vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia. Pokiaľ je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, náležia vám tieto práva z chybného plnenia:

 • odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby, alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • odstránenie chyby opravou veci;
 • primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 • odstúpenie od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme vás, že pokiaľ tak neučiníte, budú vám náležať len tie práva, ktoré by vám náležali pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vybranú voľbu je možné zmeniť jedine po dohode s nami. Pokiaľ chybu tovaru neodstránime v primeranej dobe, môžete požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

 • odstránenie chyby; alebo
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že chybu tovaru neodstránime včas, alebo odstránenie chyby odmietneme, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vybranú voľbu je možné zmeniť jedine po dohode s nami. Prosíme, berte na vedomie, že kým neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny, alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu chybu (najmä dodať chýbajúce dokumenty). Žiadať o výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ho obdŕžali. To neplatí v prípade, že:

 • došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci;
 • ste použili vec ešte pred objavením chyby;
 • ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednaním alebo opomenutím; alebo
 • ste vec predali ešte pred objavením chyby, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z používania veci prospech.

 

 1. Ak ste iba spotrebiteľ:

Pokiaľ sa chyba spotrebného tovaru vyskytne v záručnej dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, náležia vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

 1. právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:
 • tovar počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a vzhľadom na povahu chyby to nie je neprimerané;
 • je chyba neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave; alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej chyby. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na výmenu tovaru vám nenáleží ani v prípadoch, kedy je chybná iba časť (súčiastka) tovaru. Požadovať výmenu tovaru nie je možné pri tovare použitom alebo predávanom za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

 1. právo na výmenu chybnej súčasti tovaru máte v prípade, že:
 • je chybná iba súčasť (súčiastka) tovaru;
 • je chyba neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave; alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb.
 1. právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že:
 • nezvolíte právo na odstúpenie od zmluvy, výmeny chybného tovaru alebo súčasti tovaru, alebo opravu tovaru;
 • nie sme schopní tovar alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);
 • neučiníme nápravu v primeranej dobe, alebo v prípadoch, kedy by vám učinená náprava spôsobila značné ťažkosti; alebo
 • vec má chybu, z ktorej sme zaviazaní, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú.
 1. právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že:
 • je chyba neodstrániteľná;
 • tovar nemôžete riadne používať kvôli opakovanému výskytu chyby po oprave;
 • sa na tovare vyskytne väčší počet chýb;
 • nie sme schopní tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo
 • nie je možné vymeniť chybný tovar alebo jeho súčasť za bezchybný.
 1. KEDY PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ?

Práva z chybného plnené vám nenáležia, pokiaľ:

 • ste o chybe pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobné jeho obvyklým používaním;
 • chyby použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal v momente jeho prevzatia;
 • veci predávané za nižšu cenu – jedine vo vzťahu ku chybe, kvôli ktorej bol tovar predávaný za nižšiu cenu; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.prostatark.eu  sa zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.prostatark.eu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dni odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tym nie je dotknutá . Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná  inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní  finančných služieb.

V prípade cezhraničného sporu ma spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 8. 2019.

 

Scroll Up

Vyplňte formulár